啟 榮                                         

 KAI WING

 佳 境 國 際 有 限 公 司

 KAIKING INTERNATIONAL LTD

重要事項 : 啟榮[本公司] 籍向經保險中介公司轉介投保保險公司收取的佣金,作為其所提供服務酬金•如閣下日後透過本公司網頁向任何一項保險計劃查詢或轉介投保,即構成閣下同意本公司收取佣金•